Kup bilet Kup bilet z noclegiem

Regulamin

 

  

 Regulamin korzystania z Karty Klubu Wytwórnia

z dnia 15.01.2018.

 §1

Przedmiot Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Karty Klubu Wytwórnia, zwany dalej Regulaminem, określa zasady otrzymywania i posługiwania się Kartą Klubu Wytwórnia, zwaną dalej Kartą.
 2. Wydawcą i właścicielem Karty jest spółka Film Hotel Sp. z o.o. w Łodzi, ul. Łąkowa 29, zwana dalej Wytwórnią.

 

§2
Przywileje posiadacza Karty Klubu Wytwórnia

 1. Karta upoważnia do:
 • zniżki przy zakupie biletów na wybrane imprezy organizowane przez Wytwórnię lub współorganizowane przez Wytwórnię, przy czym każdorazowo na Kartę można dokonać zakupu nie więcej niż dwóch biletów.
 • bezpłatnego uczestniczenia w wybranych imprezach Klubu Wytwórnia, przy czym jedna Karta upoważnia do bezpłatnego uczestnictwa nie więcej niż dwóch osób.
 • uczestnictwa w konkursach ogłaszanych za pośrednictwem kampanii mailingowej.

§3
Informacje ogólne

 1. Szczegółowe informacje dotyczące organizowanych imprez, ich terminów, cen biletów oraz zniżek, znajdują się na stronie www.wytwornia.pl.
 2. Zniżki przysługują posiadaczom Karty jedynie w przypadku zakupu biletów na koncerty organizowane przez Wytwórnię. W przypadku organizatora zewnętrznego zniżki nie obowiązują, chyba że organizator zewnętrzny postanowi inaczej.
 3. Każdorazowo na Kartę można dokonać zakupu nie więcej niż dwóch biletów.
 4. Zniżki przysługujące Posiadaczom Karty nie sumują się ze sobą ani z innymi oferowanymi zniżkami.
 5. Kartę można otrzymać nieodpłatnie:
 • w kasach biletowych Wytwórni przy ul. Łąkowej 29;
 • w Biurach Obsługi Abonenta firmy TOYA Sp. z o.o.
 1. Warunkiem otrzymania i aktywacji Karty jest wypełnienie formularza.
 2. W tym celu:
 • osoby, które zamawiają Kartę przez stronę www.wytwornia.pl wypełniają Formularz zamówienia Karty;
 • osoby, które wyrabiają Kartę w kasie Wytwórni wypełniają Formularz udostępniany przez pracownika;
 • osoby, które wyrabiają Kartę w Biurach Obsługi Abonenta firmy TOYA Sp.
  z o.o. w wypełniają Formularz udostępniany przez pracownika;
 1. Z przywilejów płynących z posiadania Karty można korzystać wielokrotnie.
 2. Karta ważna jest bezterminowo.
 3. Posiadanie Karty wiąże się z otrzymywaniem informacji o imprezach odbywających się w Wytwórni wysyłanych za pomocą kampanii mailingowej (newsletter).
 4. Wypisanie się z bazy mailingowej zwalnia Wytwórnię z obowiązku wysyłania newslettera do Klubowiczów.
 5. W razie uszkodzenia, kradzieży lub zagubienia Karty istnieje możliwość uzyskania nowej Karty. W tym celu należy złożyć do Film Hotel Sp. z o.o. pisemny wniosek o wydanie nowej Karty wraz z uzasadnieniem przyczyn. Film Hotel Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do niewydania nieodpłatnie nowej Karty w przypadku zaistnienia okoliczności, które zdaniem Film Hotel Sp. z o.o. uzasadniają takie stanowisko.
 6. Film Hotel Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane zagubieniem, kradzieżą lub uszkodzeniem Karty.

§4
Przepisy końcowe

 1. Poprzez aktywację i odebranie Karty oraz podpisanie formularza osoba, która otrzymała Kartę wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o imprezach odbywających się w Wytwórni wysyłanych za pomocą kampanii mailingowej (newsletter).
 2. Prawa i obowiązki wynikające z posiadania Karty wygasają z chwilą otrzymania przez Film Hotel Sp. z o.o. pisemnej rezygnacji Posiadacza z korzystania z Karty.
 3. Niezwrócenie Karty w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub skorzystanie z Karty jest równoznaczne z akceptacją przez Posiadacza zasad Regulaminu.
 4. Treść Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.wytwornia.pl oraz do wglądu w Biurach Obsługi Abonenta TOYA Sp. z o.o. i kasie biletowej Wytwórni. Film Hotel Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, które będą obowiązywały od dnia ich udostępnienia na stronie internetowej www.wytwornia.pl.

 

Newsletter

Wypisz się z Newslettera

Aby wypisać się z listy subskrybentów podaj swój adres email

Zapisz się na nasz Newsletter

Wypełnij formularz, aby dopisać się do newslettera.Wyrażenie powyższej zgody jest całkowicie dobrowolne. Osoba której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Film Hotel sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Łąkowej 29. W sprawach związanych z danymi osobowymi można również zwracać się bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: e-mail iod@wytwornia.pl.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu informowania Państwa o imprezach odbywających się w Film Hotel sp. z o.o. (w tym w klubie Wytwórnia), a podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych (po 25 maja 2018 r. Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenia).
 • Państwa dane mogą zostać ujawnione pracownikom firmy administrującej stroną www.wytwornia.pl. Ujawnienie może mieć miejsce tylko w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania strony. W celu przekazywania Państwu informacji o wydarzeniach Państwa adres e-mail będzie udostępniony firmie która w naszym imieniu zarządza wysyłką wiadomości.
 • Ponieważ osiągnięcie celu przetwarzania danych osobowych nie jest procesem który można zakończyć w konkretnym terminie dane z tego zbioru są przetwarzane do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia zastrzeżenia przez osobę której dane dotyczą.
 • Osoby których dane dotyczą mają prawo do żądania od Film Hotel sp. z o.o. dostępu do danych osobowych które ich dotyczą, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych. Informujemy Państwa również o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Film Hotel sp. z o.o. nie poddaje danych marketingowych zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu które mogłoby wywoływać wobec nich skutki prawne lub istotnie na nich wpływać.

Wyślij repertuar na mail

Podaj adres email na który zostanie wysłany repertuar.