Kup bilet Kup bilet z noclegiem

Regulamin

 

Regulamin korzystania z Karty Klubu Wytwórnia

 

1. Niniejszy Regulamin korzystania z Karty Klubu Wytwórnia, zwany dalej

Regulaminem, określa zasady otrzymywania i posługiwania się Kartą Klubu

Wytwórnia, zwaną dalej Kartą.

 

2. Wydawcą i właścicielem Karty jest Toya Studios  Sp. z.o.o. w Łodzi ul. Łąkowa 29, zwana

dalej Wytwórnią.

 

3. Karta upoważnia do:

3.1. zniżki przy zakupie biletów na wybrane imprezy organizowane lub

współorganizowane w Klubie Wytwórnia przez TOYA Studios sp. z o.o. z

siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowej 29, przy czym jednorazowo na Kartę można

dokonać zakupu nie więcej niż dwóch biletów,

3.2. bezpłatnego uczestniczenia w wybranych imprezach Klubu Wytwórnia,

organizowanych lub współorganizowanych przez TOYA Studios sp. z o.o., z

siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowej 29, przy czym jedna Karta upoważnia do

bezpłatnego uczestnictwa nie więcej niż dwóch osób,

3.3. udziału w losowaniu nagród.

 

4. Szczegółowe informacje dotyczące organizowanych imprez, zwłaszcza ich rodzaju,

terminów, cen biletów oraz zniżek, znajdują się na stronie www.wytwornia.pl

 

5. Kartę może otrzymać:

5.1. nieodpłatnie

- osoba będąca abonentem usług świadczonych przez TOYA sp. z o.o. w

sieci kablowej, przy czym abonent otrzymuje Kartę w drodze przesyłki

pocztowej albo poprzez jej osobisty odbiór we właściwym dla niego Biurze

Obsługi Abonenta TOYA sp. z o.o. lub w kasach przy ul. Łąkowej 29,

przed imprezą objętą programem Karty,

- Partner Klubu Wytwórnia – do celów określonych odrębną umową, drogą

ustalaną indywidualnie,

 

6. Warunkiem otrzymania i aktywacji otrzymanej Karty jest podanie Toya Studios sp. z.o.o. : imienia i

nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, adresu do korespondencji, a w przypadku

abonentów usług świadczonych przez TOYA – numeru abonenta. W tym celu:

6.1. osoby, które zamawiają Kartę przez www.wytwornia.pl wypełniają Formularz

zamówienia Karty,

6.2. osoby, które odbierają lub kupują kartę w BOA lub w kasie Klubu Wytwórnia

wypełniają Formularz przekazania Karty, udostępniany przez pracownika

TOYA w momencie odbioru Karty,

6.3. osoby, które otrzymują Kartę inną drogą (np. od Partnerów Klubu Wytwórnia)

wypełniają Formularz aktywacji Karty na www.wytwornia.pl/aktywacja

 

7. Uprawnionym do posługiwania się Kartą jest jej posiadacz, który uzyskał Kartę w

sposób określony w pkt. 5 oraz inne osoby będące z nim we wspólnym

gospodarstwie domowym. Wszystkie osoby uprawnione do posługiwania się Kartą

podlegają zasadom określonym w Regulaminie. Z uprawnień wynikających z

posiadania karty można korzystać wielokrotnie.

 

8. Karta ważna jest do 31.12.2020 roku. Wydawca Karty może przedłużyć termin jej

ważności informując o tym posiadacza Karty poprzez pocztę elektroniczną, w drodze

SMS, lub w inny dowolny sposób. W takim wypadku posiadacz Karty winien w

terminie 7 dni potwierdzić wydawcy Karty zgodność danych podanych przy

otrzymaniu Karty ze stanem aktualnym, pod rygorem utraty ważności Karty z

upływem tego terminu.

 

9. Poprzez odebranie i aktywację Karty osoba, która ją otrzymała wyraża zgodę na:

9.1. otrzymywanie informacji o imprezach, o których mowa w pkt. 3 i 4, a także

innych informacji i reklam związanych z działalnością TOYA sp. z o.o. i TOYA

Studios sp. z o.o., w sposób określony w pkt. 8.

9.2. wykorzystanie i przetwarzanie przez TOYA sp. z o.o. i TOYA Studios sp. z o.o.

danych osobowych w celach określonych Regulaminem oraz w innych celach

 

10. W przypadku otrzymania nagrody w akcjach promocyjnych objętych programem

Karty przez jej posiadacza, TOYA sp. z o.o. ma prawo do pokazania tego wydarzenia

we własnym telewizyjnym programie lokalnym, a także do wykorzystywania

wizerunku laureata nagrody w swoich celach reklamowych. Nagrodę może otrzymać

jedynie osoba pełnoletnia. Nagroda pod rygorem utraty prawa do niej winna być

odebrana w terminie 5 dni od dnia ogłoszenia o jej przyznaniu.

 

11. Wszelkie podatki należne z tytułu korzyści uzyskanych z posiadania Karty obciążają

posiadacza Karty uzyskującego korzyść.

 

12. W razie uszkodzenia, kradzieży lub zagubienia Karty istnieje możliwość uzyskania

nowej Karty. W tym celu należy złożyć do Toya Studios sp. z o.o. pisemny wniosek o

wydanie nowej Karty wraz z uzasadnieniem przyczyn. Toya Studios sp. z o.o. zastrzega

sobie prawo do nie wydawania nieodpłatnie nowej Karty w przypadku zaistnienia

okoliczności, które zdaniem Toya Studios sp. z o.o. uzasadniają takie stanowisko.

 

13. TOYA sp. z o.o. i TOYA Studios sp. z o.o. nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za

szkody spowodowane zagubieniem, kradzieżą lub uszkodzeniem Karty.

 

14. Prawa i obowiązki wynikające z posiadania Karty wygasają z chwilą otrzymania przez

Toya Studios sp. z o.o. pisemnej rezygnacji posiadacza Karty, o jakim mowa w pkt 5, z

korzystania z Karty. W przypadku gdy rezygnacji dokonuje osoba, która otrzymała

Kartę nieodpłatnie, warunkiem skuteczności pisemnej rezygnacji jest ponadto zwrot

 

15. Treść Regulaminu zostaje udostępniona na stronie internetowej www.wytwornia.pl

oraz do wglądu w Biurach Obsługi Abonentów. Toya Studios sp. z o.o. zastrzega sobie

prawo do zmian w Regulaminie, które będą obowiązywały od dnia ich udostępnienia

na stronie internetowej www.wytwornia.pl.

16. Niezwrócenie Karty w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub skorzystanie z Karty

jest równoznaczne z akceptacją przez odbiorcę Karty zasad Regulaminu.

Zapisz się na nasz Newsletter

Wypełnij formularz, aby dopisać się do newslettera.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 101 z 2002 r. poz. 926 ze zm.)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej kierowanej do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z przepisem art. 10 ust 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 z 2002 r. poz. 1204)

Wyślij repertuar na mail

Podaj adres email na który zostanie wysłany repertuar.