Kup bilet Kup bilet z noclegiem

Regulamin

 

Regulamin uczestnictwa w imprezie

 

§1
Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") zawiera ogólne warunki uczestnictwa w imprezie przeprowadzanej przez Film Hotel Sp. Z o.o. ("Organizator") oraz stanowi integralną część umowy zawieranej pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem imprezy ("Uczestnik").

 

2. W chwili nabycia biletu uprawniającego do uczestnictwa w imprezie, o którym mowa w pkt. 2.2 Regulaminu, nabywca biletu staje się Uczestnikiem.

 

§2
Zakres obowiązków Organizatora, odwołanie i zmiana programu imprezy

 

1. Do obowiązków Organizatora imprezy należy zapewnienie Uczestnikowi ważnego biletu wstępu na teren imprezy na jaką opiewa bilet w celu uczestnictwa w tej imprezie w wykupionym miejscu Uczestnika oraz zapewnienie zaplecza organizacyjnego imprezy i jej niezakłóconego przebiegu.

 

2. Bilety sprzedawane mogą być jedynie w cenie uwidocznionej na bilecie. Bilety sprzedawane są wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży, których lista znajduje się na stronie internetowej Organizatora: www.wytwornia.pl. Jedynie bilet nabyty w autoryzowanym punkcie sprzedaży upoważnia do uczestnictwa w imprezie.

 

3. Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności. W takim przypadku Uczestnikowi przysługują uprawnienia przewidziane właściwymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

 

4. Organizator ma prawo zmienić datę, miejsce oraz program imprezy z uwagi na siłę wyższą lub inne ważne i niezależne od Organizatora przyczyny, w szczególności: ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się imprezy, chorobę, niedyspozycję lub inną pozostającą poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywną przyczynę uniemożliwiającą występ wykonawcy (przeprowadzenie imprezy) oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub konieczności zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego przebiegu imprezy dla jej uczestników. W takich okolicznościach, w przypadku zmiany daty, miejsca (z wyjątkiem zmiany miejsca w ramach tej samej miejscowości) lub zmiany wykonawcy, Uczestnik będzie miał prawo do zwrotu biletu przed rozpoczęciem imprezy za zwrotem ceny, na jaką bilet opiewa.

 

5. W przypadku, gdy Uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu biletu za zwrotem jego ceny, Uczestnik powinien zwrócić się z wnioskiem o zwrot ceny w miejscu, w którym bilet został zakupiony, niezwłocznie po powzięciu informacji o odwołaniu imprezy, a w przypadku zmiany daty, miejsca lub programu zgodnie z pkt. 2.4 powyżej, przed rozpoczęciem imprezy. W każdym wypadku cena biletu zostanie zwrócona, jeżeli wniosek o jej zwrot zostanie złożony nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od pierwotnej daty imprezy.

 

6. Organizator zapewnia szatnie, jednak ilość dostępnych miejsc jest ograniczona. Brak miejsc w szatni nie może być roszczeniem do zwrotu kosztów poniesionych za zakup biletu.

 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.

 

8. Opłata za zgubiony numerek do szatni wynosi 20 zł.

 

 §3
Bezpieczeństwo imprezy

 

1. Z uwagi na bezpieczeństwo Uczestników, Organizator zastrzega sobie prawo:

 

(a)   Odmówić wstępu Uczestnikowi w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.

 

(b)   W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa żądać, aby Uczestnik opuścił teren imprezy i zastosować odpowiednie kroki i środki, aby zarządzenie to zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których Uczestnik zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z niniejszym Regulaminem bądź w jakikolwiek inny sposób powoduje zagrożenie bezpieczeństwa imprezy.

 

(c)     Odmówić wstępu na teren imprezy Uczestnikom, u których stwierdzono posiadanie broni, noszących buty o metalowych zakończeniach oraz jakiekolwiek inne przedmioty mogące stanowić zagrożenie dla innych osób bądź niezakłóconego przebiegu imprezy.

 

2. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy, a także posiadania przez Uczestników podczas imprezy, broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wskaźników laserowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, z zastrzeżeniem napojów alkoholowych nabytych na terenie imprezy.

 

3. Zabronione jest wnoszenie, wprowadzanie na teren imprezy lub posiadanie podczas imprezy, a Organizator ma prawo do odmowy wstępu na teren imprezy osobie lub odpowiednio usunięcia z terenu imprezy, w przypadkach próby takiego wniesienia lub wprowadzenia lub odpowiednio ujawnienia posiadania podczas imprezy:

 

(a)       kamery lub innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video lub aparatu fotograficznego z wymienną optyką, z wyłączeniem amatorskich aparatów kompaktowych i cyfrowych o 1 matrycy do 7 MPix oraz aparatów umieszczonych w telefonach komórkowych, niezależnie od ich matrycy;

 

(b)    instrumentów muzycznych lub jakichkolwiek innych przedmiotów lub urządzeń, które mogą służyć zagłuszaniu przebiegu imprezy lub w jakikolwiek inny sposób uniemożliwiać lub utrudnić sprawne przeprowadzenie imprezy zgodnie ze scenariuszem;

 

(c)       jakichkolwiek ostrych, ciężkich, twardych, szklanych, metalowych lub innych przedmiotów mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych Uczestników lub samego Uczestnika wnoszącego, np. parasoli, lornetek (innych niż teatralne), a także butów, plecaków lub odzieży zawierających twarde lub ciężkie elementy, które mogą przy nagłym i niespodziewanym zetknięciu się z ciałem innego Uczestnika spowodować uszczerbek na jego zdrowiu;

(d)  flagi, transparentu lub tablicy nie będącej w bezpośredni sposób związanej z imprezą lub przekraczającej swym rozmiarem wielkość 1m2 (jednego metra kwadratowego) lub innych przedmiotów, które mogą uniemożliwiać lub utrudniać pełne uczestnictwo w imprezie innym Uczestnikom lub stanowić dla nich zagrożenie uszczerbkiem na zdrowiu (np. parasole), przy czym Organizator zastrzega, że wszelkiego rodzaju nawet dopuszczone flagi, transparenty należy zwinąć, tablice usunąć, na każde wyraźne polecenie Organizatora lub uprawnionych przez niego osób;

(e)   siedziska składanego lub turystycznego;

(f)  zwierząt.

 

4. Organizator nie zapewnia możliwości złożenia wymienionych przedmiotów w depozycie.

 

5. Na terenie imprezy obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.

 

6. Na terenie imprezy obowiązuje zakaz wykonywania czynności mogących spowodować pożar.

 

7. Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego stosowania się do zgodnych z przepisami prawa i niniejszego Regulaminu poleceń właściwych służb porządkowych lub pracowników agencji ochrony, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy, pod rygorem natychmiastowego usunięcia Uczestnika z terenu imprezy.

 

8. Wszyscy uczestnicy na terenie imprezy, zobowiązani są do posiadania i okazywania na każdą prośbę Organizatora papierowej części biletu, która zostaje w posiadaniu Uczestnika podczas wejścia na teren imprezy lub biletu elektronicznego.

 

9. Z uwagi na liczbę uczestników oraz przedsięwzięte przez Organizatora środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane podczas imprezy Uczestnik zobowiązany jest do przybycia na imprezę minimum na 30 minut przed planowanym przez Uczestnika wejściem na teren imprezy.

 

10. W uzasadnionych przypadkach obowiązuje zakaz wnoszenia napojów alkoholowych do sali koncertowej. Spożywanie alkoholu jest dozwolone tylko w wyznaczonych do tego miejscach.

 

11. W przypadku zagrożenia pożarowego należy:

 

- niezwłocznie powiadomić jednostki straży pożarnej tel. 998,

 

- przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego przystąpić do gaszenia pożaru,

 

- powiadomić służby porządkowe o zaistniałej sytuacji.

 

12. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia należy:

 

- powiadomić pogotowie ratunkowe tel. 999,

 

- w miarę posiadanych umiejętności przystąpić do pomocy przedlekarskiej,

 

- powiadomić służby porządkowe o zaistniałej sytuacji.

 

 §4
Ostrzeżenie o zagrożeniach

 

1. Organizator informuje, że Uczestnik lub inna osoba przebywająca na terenie imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie bardzo znacznego natężenia dźwięków, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu, jak również w strefie działania świateł stroboskopowych i efektów laserowych, które mogą spowodować dolegliwości wzrokowe. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży oraz osoby chore na epilepsję. Organizator informuje, że w trakcie występów następuje wysoki poziom rozprzestrzeniania się fal dźwiękowych, na które szczególnie narażone są dzieci do ukończenia pierwszego roku życia. W razie jakichkolwiek wątpliwości każdy z Uczestników oraz osoby wymienione w obu zdaniach powyżej powinny zasięgnąć odpowiedniej opinii lekarskiej jeszcze przed podjęciem decyzji o przebywaniu na terenie imprezy. Z uwagi na możliwe intensywne, chwilowe, natężenie fal akustycznych w trakcie imprezy Organizator zaleca Uczestnikom imprezy rozważenie użycia specjalistycznych ochronników słuchu.

 

 §5
Postanowienia dodatkowe

 

1. Oficjalne programy i gadżety będę sprzedawane wyłącznie na terenie imprezy w wyznaczonej do tego strefie.

 

2. Zakupiony bilet należy traktować jako indywidualną zgodę Organizatora na wejście na koncert, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa.

 

3. Bilet nie może być używany w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w konkursach lub loteriach) czy też do jakichkolwiek innych celów handlowych.

 

4. Organizator zastrzega, że będzie przeciwdziałał jakimkolwiek próbom działania niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie nieuprawnionej sprzedaży biletów. Organizator informuje o brzmieniu art. 133 § 1 Kodeksu Wykroczeń: kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

 

5. Bilet jest ważny tylko z kuponem kontrolnym i upoważnia do jednorazowego wejścia na teren imprezy.

 

6. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.wytwornia.pl, w punktach sprzedaży biletów, bezpośrednio przed imprezą i w jej trakcie.

 

 

Newsletter

Wypisz się z Newslettera

Aby wypisać się z listy subskrybentów podaj swój adres email

Zapisz się na nasz Newsletter

Wypełnij formularz, aby dopisać się do newslettera.Wyrażenie powyższej zgody jest całkowicie dobrowolne. Osoba której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Administratorem Państwa danych osobowych jest Film Hotel sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Łąkowej 29. W sprawach związanych z danymi osobowymi można również zwracać się bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: e-mail iod@wytwornia.pl.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu informowania Państwa o imprezach odbywających się w Film Hotel sp. z o.o. (w tym w klubie Wytwórnia), a podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych (po 25 maja 2018 r. Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenia).
  • Państwa dane mogą zostać ujawnione pracownikom firmy administrującej stroną www.wytwornia.pl. Ujawnienie może mieć miejsce tylko w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania strony. W celu przekazywania Państwu informacji o wydarzeniach Państwa adres e-mail będzie udostępniony firmie która w naszym imieniu zarządza wysyłką wiadomości.
  • Ponieważ osiągnięcie celu przetwarzania danych osobowych nie jest procesem który można zakończyć w konkretnym terminie dane z tego zbioru są przetwarzane do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia zastrzeżenia przez osobę której dane dotyczą.
  • Osoby których dane dotyczą mają prawo do żądania od Film Hotel sp. z o.o. dostępu do danych osobowych które ich dotyczą, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych. Informujemy Państwa również o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Film Hotel sp. z o.o. nie poddaje danych marketingowych zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu które mogłoby wywoływać wobec nich skutki prawne lub istotnie na nich wpływać.

Wyślij repertuar na mail

Podaj adres email na który zostanie wysłany repertuar.